M. Zoidla,b, C. Goda, P. Handela, R. Fischerc, C. Lenardta, M. Schmucka, T. M. Wrodniggb

a VARTA Micro Innovation GmbH, Stremayrgasse 9, 8010 Graz
b Glycogroup, Institute of Organic Chemistry, Graz University of Technology, A-8010 Graz, Austria
c Institute of Inorganic Chemistry Graz University of Technology, A-8010 Graz, Austria

online